همکاری در فروش

این طرح با هدف تسهیم درآمد با افرادی که می توانند به صورت عمده برای سایت بودفو مشتری بیاورند طراحی شده است

این طرح علاوه بر باشگاه مشتریان است

برای باشگاه های ورزشی و سایر اینفلونسرها